Regulamin sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (AT Computers S.C. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski, ul. Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska, e-mail: nod32@atcomp.pl). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 

REGULAMIN
Obowiązuje od 01.02.2016 r.

 
1. Sklep Nod32.atcomp.pl jest prowadzony przez firmę:
 

AT Computers S.C. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski
ul. Kostrzewskiego 16
62-010 Pobiedziska
NIP: 777-325-09-61, REGON: 361613846,
 
KONTO BANKOWE: 55 1140 2004 0000 3802 7603 2075

 
dalej nazywaną „Sprzedającym”.
 
2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 
4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień opłaconych z wykorzystaniem systemu płatności PayU.pl następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem tradycyjnym po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 
5. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży (faktura) jest wysyłany na wskazany w zamówieniu adres e-mail Klienta oraz wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres (jeśli została wybrana opcja wysyłki wskazanym przewoźnikiem).
 
6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 
7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
 
8. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271) i ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176), licencje programów komputerowych nie podlegają zwrotowi.
 
9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 
10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 
11. żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 
13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (www.nod32.atcomp.pl/content/3-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz
w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 
14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu nod32.atcomp.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.Dokumenty do pobrania:

pdfRegulamin

pdfOdstąpienie od umowy